เศรษฐศาสตร์ ความรู้เบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์  เป็นวิชาทางสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาเป็นการผลิตและกระจายรวมถึงการบริโภคสินค้าและบริการ  โดยมีการมุ่งศึกษาทางพฤติกรรมและมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการแสดงตัวทางเศรษฐกิจและการทำงานของเศรษฐกิจไปในตัว   เศรษฐศาสตร์จุลภาควิเคราะห์ขององค์ประกอบหลักที่เป็นระบบของเศรษฐกิจร่วมถึงตัวแสดงในการตลาดที่เป็นปัจจัยของบุคคลรวมถึงผลลัพธ์และการปฏิสัมพันธ์นั้น ๆ ตามคำจำกัดความของนักเศรษฐศาสตร์ทางด้านการเมือง และเศรษฐศาสตร์มีการจัดการทรัพยากรอันมีจำกัด โดยจะพิจารณาถึงรูปแบบที่มีพฤติกรรมของมนุษย์ทางเลือก ในการบริหารทรัพยากรเหล่านี้ให้วิเคราะห์และอธิบายวิธีที่บุคคล หรือว่าบริษัทจัดสรรทรัพยากรอันจำกัดเพื่อมาตอบสนอง ความต้องการอีกมากมายไม่จำกัดคำว่าเศรษฐศาสตร์มีที่มาจาก ภาษากรีก   โดยจะใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ถูกประยุกต์ใช้ควบคุมทางสังคมภายในและภายนอก  ทางด้านการเงิน  ธุรกิจ  รัฐบาล 

แม้แต่การศึกษาอาชญากรรม การศึกษา   ทางด้านครอบครัว  สุขภาพ  กฎหมาย  การเมือง  ศาสนา  สถาบัน  ทางด้านสังคม  สงคราม  และวิทยาศาสตร์ 

เศรษฐศาสตร์ พื้นฐานของการศึกษา

เศรษฐศาสตร์ มีคนให้ความสนใจเกี่ยวกับตัวแปรที่สามารถวัดค่าได้เท่านั้นโดยสาขาของวิชาเศรษฐศาสตร์จะถูกจำแนกออกตามเนื้อเป็น 2 สาขาใหญ่ๆมันก็ คือ

1.เศรษฐศาสตร์จุลภาค  สนใจพฤติกรรมขององค์ประกอบพื้นฐานในระบบเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงตลาดแต่ละตลาด หรือว่าตัวแทนทางด้านเศรษฐกิจเช่นหน่วยธุรกิจผู้ซื้อผู้ขายและครัวเรือน

2.คนสนใจเศรษฐกิจในภาพรวมตัวอย่างเช่นอุปทานมวลรวมและประสงค์มวลรวม  การเติบโตของเศรษฐกิจนโยบายทางด้านการเงินและนโยบายการคลัง เป็นต้น

จุดเริ่มต้นของเศรษฐศาสตร์นี้ข้อเขียนทางเศรษฐศาสตร์สามารถย้อนกลับไปดูถึงยุคสมัยอดีต เมโสโปเตเมีย  สมัยกรีก  โรมันโบราณ     อนุทวีปอินเดีย   เปอร์เซีย  อารยธรรมอาหรับ  จีน    ถึงแม้ว่ามีการถกเถียงเรื่องของการซื้อขายรวมถึงการจัดสรรจะมีประวัติศาสตร์มามากยาวนาน  รวมถึงความคิดของคนสมัยใหม่นั้นจะถือเอาว่าวันที่ อดัม สมิธ ได้เผยแพร่หนังสือเรื่องของ ความมั่นคั่งของประชาชาติ 

เศรษฐศาสตร์

เมื่อในปี ค.ศ 1776    การผลิตต้นทุนและการมีประสิทธิภาพในทางด้านเศรษฐศาสตร์จุลภาค คือ การเปลี่ยนแปลงทางวัตถุดิบที่กลายเป็นผลผลิตเพื่อผลิตเป็นสินค้า เศรษฐศาสตร์ สำหรับการแลกเปลี่ยนหรือว่าใช้งานโดยตรงลักษณะจะเป็นกระแส หรือยังเป็นอัตราผลผลิตต่อหน่วยเวลาต้นทุนเสียเวลาโอกาสความหมายถึงต้นทุน ทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตหรือว่ามูลค่าที่เกินไปขอโอกาสที่ดีที่สุด ในตอนนั้นลำดับถัดไปจะเป็นอันเนื่องมาจากที่เราเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งเราสามารถอธิบายได้ว่านั่นก็ คือ ความสัมพันธ์เบื้องต้นระหว่างความขาดแคลนทางการเลือกต้นทุนคือเสียโอกาสของกิจกรรม นั้นไปแล้วโดยมีต้นทุนจะถูกพิจารณาและเปรียบเทียบกับมูลค่าของกิจกรรมนั้น ๆ 

ในการตัดสินใจว่าควรเพิ่มหรือลด  แต่อาจจะจัดได้ว่าต้นทุนที่แท้จริงที่ผลิตและส่วนไปให้ความพึงพอใจหรืออันใดอันหนึ่งที่ให้ อรรถประโยชน์ ความชำนาญเฉพาะถือเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อประสิทธิภาพระบบเศรษฐกิจในเชิงของทฤษฎี และหลักฐานทาง

ประจักรมีการเสียทุนเสียโอกาสที่แท้จริง เศรษฐศาสตร์ ที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นความแตกต่างในด้านปริมาณคงคลังของทุนมนุษย์ ต่อหน่วยแรงงานหรือว่าอัตราต้นทุนแรงงานอัตราส่วนเป็นต้น 

เป็นการผลิตสินค้าที่ใช้ปัจจัยในการผลิตที่มีปริมาณที่มากกว่าตู้เสียบเทียบถึงในประเทศ  จะมีความเปรียบเชิงสมบูรณ์ในสัดส่วนที่ปริมาณต่อผลผลิตการปัจจัยและผลิตในทุกประเทศของผลผลิตแล้วนาน ๆ  อาจจะยังมีความชำนาญเฉพาะหน่วยที่ได้รับการเปรียบเชิงเปรียบเทียบทำการค้าขายสินค้าอื่นๆ 

ภาวะเงินเฟ้อและนโยบายของการเงินเป็นสื่อกลางในการชำระหนี้สำหรับสินค้าหรือว่าเศรษฐกิจที่อ้างอิง ถึงราคาเป็นหลักทั้งยังเป็นหน่วยทางบัญชีมากไว้ใช้ระบุราคารวมถึงเงินตราถึงสกุล ที่ควรครองไว้โดยสาธารณะที่ไม่ใช่ธนาคารหรือว่าเงินฝากขึ้นได้ เศรษฐศาสตร์ เมื่อเงินตรานั้นถูกเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนทางธุรกรรม และเศรษฐกิจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐศาสตร์เงินจึงเป็นตัวการค้าดำเนินไปได้อย่างสะดวกพร้อมกับหน้าที่ดังกล่าว สามารถเอามาเปรียบเทียบได้กับระบบการแลกเปลี่ยนสินค้าที่มีถึงข้อเสียหลักก็คือการจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขายที่มีความต้องการให้ตรงกันมากที่สุด 

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่   Click >>> elene-dee